GAAM – BİTEM Bilimsel-Akademik İşbirliği Protokolü İmzalandı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – GIDA ANTİOKSİDANLARI ÖLÇÜMÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İ.Ü.-GAAM) İLE BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ FİTOTERAPİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BVU-BİTEM)
ARASINDA BİLİMSEL-AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Bu protokol, İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Rektörlüğü bünyesinde hizmet veren Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAAM) ile benzer amaçlarla faaliyet gösteren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTEM) arasında bilimsel/teknolojik işbirliği kapsamında yeni ufuklar açacak ortak akademik çalışmaların ve AR-GE faaliyetlerinin yürütüleceği kapsamlı bir “Bilimsel-Akademik İşbirliği Protokolü” gerçekleştirilmesine ilişkindir.
İÜ-GAAM, sağlıklı bir yaşam için antioksidanlara duyulan gereksinimin ve antioksidanlarca zengin gıdalarla beslenmenin önemini belirlemeye katkı sağlamak, üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile antioksidan araştırmaları ve analizleri konusunda güvenilir hizmet vermek, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar, projeler üreterek sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki araştırmacıların kullanımına sunmak amacıyla kurulmuştur. Merkez bünyesinde gıda ürünlerinin (hammadde, işlenmiş ve ambalajlı ürünler) içerdiği antioksidan bileşiklerin nitel ve nicel tayini ile toplam antioksidan kapasite/aktivite tayini vb. analizler yapılabilmektedir. GAAM, sahip olduğu bilgi birikimi, teknik donanım ve altyapı ile antioksidan alanında öncü, uluslararası düzeyde ve güvenilir bir merkez olmayı hedeflemektedir.
BİTEM “Bezmialem Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi”, YÖK’ün onayladığı ilk Fitoterapi merkezi olarak, etik değerler ve modern bilimin ışığında Fitoterapi’yi uygulayan sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi, toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve tedavi amaçlı bitkisel ürünlerin kullanımı ile ilgili araştırmaların yapıldığı, bitkisel ürünlerin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve ruhsatlandırma alanında uzman desteğinin sağlandığı bir kuruluştur. Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde bitkisel hammaddeleri kullanarak yeni fonksiyonel gıda, takviye edici gıda, kozmetik ve bitkisel ilaçlar geliştirilmesi yönündeki tüm süreçlere katkıda bulunarak, ürünlerin kalitesinin artırılması ve süreçlerdeki sorunların giderilmesi yönünde ilgili sektörlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere kurulmuştur.
Gıda antioksidanları alanında faaliyet gösteren ilk araştırma merkezi olan İÜ-GAAM, gerek teknik donanımı gerekse uzman kadrosu ile BİTEM’in AR-GE çalışmalarına önemli ölçüde destek sağlayacak potansiyele sahiptir. İ.Ü. Mühendislik Fak. Kimya Böl. Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Reşat APAK ve çalışma grubu 2004 yılında gıda kimyası, tıp ve biyokimya bilim ve teknoloji alanlarında yaygın kabul gören “cupric ion reducing antioxidant capacity: bakır (II) indirgeyici antioksidan kapasite” başlığının kısaltılmış adı “CUPRAC” olarak bilinen antioksidan kapasite/aktivite ölçüm yöntemini geliştirmiştir. İÜ-GAAM’de faaliyet gösteren öğretim elemanlarınca bu yöntemin açtığı yolda günümüze kadar gıda antioksidanları alanında dünya literatürüne yaklaşık 80 adet bilimsel özgün makale kazandırılmış ve bu makalelere 3500’in üzerinde atıf alınmıştır. Söz konusu spektroskopik yöntem çeşitlemeleriyle birlikte sadece antioksidan aktivite/kapasite tayinlerine değil radikal süpürme testlerine de uyarlanabilmekte ve likid kromatografik sistemlerle bütünleşik olarak da (hat-üstü HPLC-kolon sonrası reaktör aparatı yardımıyla) kullanılabilmektedir.
BVU-BİTEM Merkezi Müdürü ve Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU ve BİTEM’den sorumlu Direktör Prof. Dr. Murat KARTAL’ın yıllardır bitkilerin ilaç etkin maddelerinin eldesi, fitokimyasal analizi, fitoterapötik, fonksiyonel bitkiler ve gıdalar üzerine yaptıkları uluslararası yayınları ve deneyimleri bulunmaktadır ve ülke ekonomisine katma değer yaratacak ürünlerin oluşması çabasındadırlar ve yeni kurulmasına rağmen BVU-BİTEM, İÜ-GAAM ile birlikte güzel çalışmalar yapacak kadro, donanım ve alt yapıya sahiptir.
Sonuç olarak başarılı bir geçmişe ve akademik-altyapı donanımına sahip İstanbul Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin Araştırma Merkezleri olan İÜ-GAAM ve BVU-BİTEM’in; ortak araştırma hedeflerini bir Akademik İşbirliği Protokolü ile somutlaştırarak geleceğe dönük ortak AR-GE faaliyetleri yürütmesinin taraflara katlamalı (sinerjik) yarar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu işbirliği protokolü çerçevesinde;
– Gıda ve fitoterapi amaçlı bitkilerin ve bitkisel ürünlerin antioksidan zenginliklerini ortaya koyma bağlamında her iki Merkez’in ortak bilimsel projeler geliştirmesi;
– Her iki Merkez’in çeşitli bitki ve bitkisel ürünlerde sağlığa yararlı bileşenleri aydınlatma, bunların nitel ve nicel analizini gerçekleştirme bağlamında ortak çalışmalar
yapması; bu testlerin yanısıra yeni antioksidan/antiradikal aktivite testlerinin geliştirilmesi ve ilgi alanında kalan bitkilere uygulanması;
– Lisansüstü (master ve doktora) öğrencilerinin her iki merkezde mevcut cihazlar bazında ve randevu esasına göre çalışmasının temini;
– Bitkisel ürünler ve bunların antioksidan içerikleri/etkinlikleri konusunda yetişme sürecinde olan uzmanların ve halkın bilimsel bilgilerle doğru eğitilmesine katkıda bulunulması, bu amaçla ortak toplantı, seminer ve çalıştayların düzenlenmesi;
– Fitoterapi ve Antioksidanlar ile ilgisi olan Devlet kurumları ve Bakanlıklar, Gıda Kimyacıları ve Mühendisleri, Eczacılar, Gıda, Kozmetik ve İlaç Firmaları, Meslek Örgütleri, Bilim Camiası ve Halk’ı hedef kitle alacak şekilde; fitoterapi ve bitkisel antioksidanlar alanlarında bölgedeki ve ülkedeki sorunların paylaşılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bilimsel çıktıların eğitime ve sektörün gelişmesine ve ürüne dönüşmesine katkı yapacak şekilde müştereken yönlendirilmesi;
– Burada öngörülmeyen ve ortak amaçlar çerçevesinde kalan fitoterapik ve antioksidan bileşiklerin nitel/nicel belirlenmesine ilişkin her türlü spektroskopik, elektrokimyasal ve kromatografik analiz olanakları bağlamında çözümler getirmek ve yeni ürünler için analiz yöntemleri geliştirmek üzere ortak araştırmaların yürütülmesi;
– İstanbul Üniversitesi−Bezmialem Vakıf Üniversitesi ilgili araştırma merkezleri (İÜ-GAAM ve BİTEM) arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde ortak ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesi ile bu projeler kapsamında üniversitelerimizin karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmesi ile topluma fayda sağlayacak öncü çalışmaların yapılması;
öngörülmektedir.
İstanbul Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlük’lerinin onayına saygılarımızla arz ederiz.                                      10.10.2016

Prof. Dr. M. Reşat APAK                                            Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU
İÜ-GAAM Merkez Müdürü                                  BVU-BİTEM Merkez Müdürü

05/01/2018
222 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00